Keuhkoahtaumataudin hoito

Keuhkoahtaumataudin hoidon tavoite on parantaa sairastuneen oireita ja elämänlaatua, hidastaa taudin etenemistä, ehkäistä pahenemisvaiheita ja pidentää elinikää. Parhaat tulokset saadaan kokonaisvaltaisella hoidolla, johon kuuluu kaikilla potilailla

 • tupakoinnin lopettaminen
 • liikkuminen
 • keuhkokuntoutuksen tarvearvio
 • rokotukset
 • ravitsemustilan arviointi
 • lääkehoidon tarvearvio.4

Pidemmälle edenneessä sairaudessa arvioidaan myös tarvetta

 • kotihappihoitoon
 • ventilaatiotukihoitoon
 • kirurgiseen hoitoon.4

Sairastuneen olisi tärkeää hankkia itse tietoa keuhkoahtaumataudista ja siitä, miten sairauden hoitoa voisi itse edistää. Ymmärrys ja tieto antavat sekä motivaation että mahdollisuuden vaikuttaa elämänsä tärkeimpään asiaan, omaan terveyteensä.4

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoinnin lopettaminen on tärkein askel kaikille tupakoiville keuhkoahtaumatautipotilaille riippumatta sairauden vaikeusasteesta.5 Polttamisen lopettamalla jo todetun sairauden ennuste näyttää valoisammalta: sairauden eteneminen hidastuu5, oireet vähenevät6 ja kuolleisuus pienenee7. Samalla myös keuhkojen toiminta paranee ja pahenemisvaiheiden riski vähenee.13 On tärkeää muistaa, että tupakointi lisää myös sydänsairauksia ja keuhkosyöpää, joten tupakoinnin lopettamisella on runsaasti suotuisia vaikutuksia myös muuhun terveydentilaan.

Tästä tukea ja inspiraatiota. Hengitysliiton opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Liikunta ja kuntoutus

Liikkuminen on keuhkoahtaumapotilaalle erittäin tärkeää. Fyysinen inaktiivisuus ja siitä johtuva huonokuntoisuus vaikuttaa suoraan keuhkoahtauman etenemiseen ja ennustaa taudin pahenemista ja suurempaa kuolleisuutta. Jokaisen sairastuneen tulisi saada ohjausta ja neuvontaa sekä kuntoutusta liikuntakyvyn ylläpitämiseen.4 Liikkuminen missä tahansa muodossa on suositeltavaa kaikille keuhkoahtaumatautia sairastaville.8

Säännöllinen liikunta vähentää riskiä joutua sairaalaan sairauden pahenemisvaiheessa sekä lisää elämänlaatua ja eliniänodotetta.9 Keuhkoahtaumatautipotilasta on kannustettava liikkumaan.4 Tämä on tärkeä tehtävä etenkin hoitohenkilökunnalle. Yhteinen viesti antaa uskottavuutta ja vaikuttaa sairastuneen tietoisuuteen sekä asenteisiin liikkumista kohtaan. Liikkumisessa on tärkeintä huomioida sairastuneen oma lähtötilanne. Keskeistä olisi, että keuhkoahtaumapotilas liikkuisi enemmän arjessa.

Lue käytännön ohjeemme kotona liikkumiseen täältä.

Tästä tukea ja inspiraatiota liikkumiseen. Hengitysliiton opas ”Hengitä ja hengästy”.

Kuntoutus on sisältynyt keuhkoahtaumataudin kansainvälisiin hoitosuosituksiin jo pitkään. Keuhkopotilaan kuntoutus on laaja, moniammatillinen kokonaisuus, joka on suunnattu keuhkosairaiden ja heidän perheidensä auttamiseksi. Sen tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää yksilön riippumattomuus ja yhteiskunnallinen toimintakyky.14

Keuhkoahtaumapotilaiden kuntoutuskurssit on yleensä järjestetty potilasjärjestöjen organisoimana tai ostopalveluina. Tuloksellinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa myös avokuntoutuksena polikliinisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten omana toimintana tai kotona erityishenkilökunnan valvomana. Laitoskuntoutus voi olla tarpeen erityistilanteissa tai avokuntoutusmahdollisuuksien puuttuessa.14

Keuhkokuntoutus on ohjelma, johon lääkäri lähettää potilaan. Se toteutetaan fysioterapeutin tai kuntohoitajan ohjaamissa pienryhmissä. Keuhkokuntoutusta voidaan järjestää esimerkiksi kahdesti viikossa 12 viikon ajan ja samalla potilasta ohjeistetaan liikkumaan päivittäin kotona omatoimisesti. Fyysisten harjoitusten lisäksi ohjelmaan sisältyy potilasohjausta. Kuntoutusjakson alussa ja lopussa potilas suorittaa kuuden minuutin kävelytestin ja lihasvoimaa mittaavat testit. Hoitava lääkäri arvioi kuntoutuksen tuloksen potilaan normaalin seurantakäynnin yhteydessä. Käytännön kokemus on osoittanut, että keuhkokuntoutus parantaa selvästi potilaan vointia ja sairauden ennustetta.10

Keuhkokuntoutus on suunnattu keuhkoahtaumapotilaille, joilla on lääkehoidosta huolimatta jatkuvasti oireita. Sitä tarjotaan potilaille, joiden suorituskyky heikkenee ja joiden liikkuminen on vähäistä. Myös toistuvat pahenemisvaiheet ovat peruste keuhkokuntoutukselle, sillä ne invalidisoivat potilasta nopeasti. Potilaan lähettäminen kuntoutukseen heti pahenemisvaiheen jälkeen pienentää uuden sairaalahoidon ja jopa kuoleman riskiä.4  

Tästä enemmän tietoa Hengitysliitolta hengityssairaan kuntoutuksesta.

Rokotukset

Influenssa keuhkoahtaumapotilaalla voi aiheuttaa pahenemisvaiheen ja johtaa jopa keuhkokuumeeseen. Tästä syystä vuosittaista influenssarokotusta suositellaan kaikille keuhkoahtaumatautia sairastaville. Yli 65-vuotiailla influenssarokotus estää jossain määrin keuhkokuumeita, sairaalahoitoja ja kuolemia.  Suuri osa keuhkoahtaumatautipotilaista kuuluu juuri tähän ikäryhmään. Influenssarokotteen saa ilmaiseksi terveyskeskuksesta. Lisäksi keuhkoahtaumapotilaille suositellaan pneumokokkirokotetta, joka vähentää pneumokokin aiheuttamia keuhkokuumeita keuhkoahtaumatautiin sairastuneilla.4 Pneumokokkirokotusta varten tarvitaan lääkärin kirjoittama resepti.

Ruokavalion huomioiminen

Keuhkoahtaumapotilaalle suositeltava ruokavalio riippuu siitä, onko hän yli- vai alipainoinen. Sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen joutuneista vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavista potilaista 25 % kärsii aliravitsemuksesta.

Alipainoisella huono ravitsemustila lisää akuutin hengitysvajauksen vaaraa ja ennustaa hengityskoneeseen johtumisen tarvetta. Aliravitsemustilassa on tärkeää huolehtia riittävästä ruoan energiapitoisuudesta. Energianmäärän lisäys tulee kuitenkin tehdä ennemmin hyvinä rasvoina tai proteiinina kuin hiilihydraatteina. Ateriarytmi on hyvä pitää tiheänä ja säännöllisenä.

Ylipainoisen on syytä laihduttaa, sillä normaalipainoisen on helpompi hengittää. Sopiva laihtumisvauhti on korkeintaan puoli kiloa viikossa, jolloin tärkeä lihasmassa ei vähene samalla.

Keuhkoahtauman lääkehoidot

Lääkehoidon tarkoituksena on vähentää potilaan oireita ja pahenemisvaiheita. Lääkehoitojen valinta perustuu potilaan sairauden tyyppiin, oireiden määrään ja pahenemisvaiheiden riskiin.

Sairauden vaihe ja sen lääkehoito arvioidaan uudelleen jokaisen seurantakäynnin yhteydessä.4 Lisää keuhkoahtauman lääkehoidon suosituksia voi lukea Käypä hoito -sivustolta.

Kotihappihoito

Pitkälle edenneessä ja vaikea-asteisessa keuhkoahtaumataudissa valtimoveren happipitoisuus voi olla alentunut pysyvästi, jolloin kudokset voivat kärsiä hapenpuutteesta. Sen korjaamiseksi  voidaan käyttää kotihappihoitoa, mikäli potilas täyttää sen käyttöön liittyvät kriteerit. Pysyvän ja merkittävän hapenpuutteen lisäksi ehdoton edellytys hoidon aloittamiselle on pysyvä savuttomuus. Keuhkolääkäri arvioi aina kotihappihoidon aloitustarpeen.

Happilaitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään11:
 1. Kotona käytettävä kiinteä hapenlähde eli happirikastin.
 2. Liikkuessa käytettävät hapenantolaitteet.

Kotihappihoidon perustana on sähkökäyttöinen happirikastin, joka ottaa happea ympäröivästä ilmasta. Happirikastimeen liitetään noin 15 metriä pitkä letku, joka on yhdistetty kasvoilla pidettäviin happiviiksiin.

Kiinteän happilähteen lisäksi fyysisesti aktiivisilla potilailla voidaan tarvita liikutettava tai kannettava hapenantolaite, joka helpottaa liikkumista erityisesti kodin ulkopuolella. Paras teho happihoidosta saadaan hapen ympärivuorokautisella käytöllä, joten liikuteltava laite on apuna tavoitteen saavuttamisessa. Potilaan on jaksettava itse kantaa laitetta ja sen käyttöaika on oltava potilaan liikkumistarpeelle sopiva.11

Kannettavia vaihtoehtoja on kolme
 1. Kannettava nestehappisäilö

Kannettava nestehappisäiliö täytetään itse suuremmasta kotisäiliöstä. Riittoisuutensa vuoksi nestehapen käytöllä saavutetaan kotihappihoidon vaihtoehdoista suurimpia liikkumisvapauksia. Kotiin toimitetaan kotisäiliö, joka vaihdetaan tilauksesta täyteen, ja kevyt ja pieni kannettava säiliö, jota täytetään kotisäiliöstä. Tarjolla on erikokoisia säiliöitä, jotka painavat 1,5–3,6 kg.

 1. Kannettavat lääkehappipullot

Pienikokoiset ja kevyet (2–4 kg), kannettavat lääkehappipullot sopivat erityisesti ulkoiluun ja asioimiseen kodin ulkopuolella. Happipulloissa on sisäänrakennettu paineen- ja virtauksen säädin. Lääkehappipullot toimitetaan kotiin ja vaihdetaan tilauksesta täysiin. Pulloa voi vetää kärryssä tai kantaa repussa.11

 1. Matkahappirikastin

Matkahappirikastimet ovat akullisia happirikastimia, jotka rikastavat happea ympäröivästä ilmasta samalla periaatteella kuin tavanomainen verkkovirtaa käyttävä happirikastin. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos kaasupullo ei riitä, tai ei voi ottaa mukaan nestemäistä happea.11

Kuntoutusohjaaja neuvoo kotihappihoidon aloituksessa, ohjauksessa ja kotiseurannassa. Hänen kanssaan voi keskustella omasta tilanteesta ja käytetystä happilaitteesta, oli se sitten kiinteä tai kannettava. Jos potilas ei käytä riittävästi happihoitoa tai tupakoi hoidon aikana aikana, happihoito lopetetaan.3

Lue täältä kotihapen aloittamisen kriteerit.

Täältä löydät Hengitysliiton kotihappihoidon potilaille tarkoitetun oppaan.3

Lähteet